Polityka Prywatności Eveline Cosmetics

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych Użytkowników internetowego Serwisu dostępnego pod adresem https://eveline.pl/, i usług towarzyszących, w tym eSklepu i newslettera w szczególności danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Usługodawcę tych usług w związku z ich świadczeniem danymi wprowadzanymi do urządzeń końcowych Użytkowników powszechnie znanym jako cookies.

I.          Definicje

   1.      Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

      1)     Administrator Danych – spółka Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760609, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, REGON: 381956358, NIP: 1231417982;

      2)     Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia z Serwisem służące do umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikom dostępu do korzystania z Serwisu;

      3)     dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na ich podstawie osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dziennik Urzędowy UE seria L nr 119, z 4.5.2016 r., s. 1–88);

      4)     Konto – usługa świadczona w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu i Regulaminem eSklepu dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu;

      5)     Newsletter – usługa świadczona w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu;

      6)     PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z  2018  r., poz. 1954, 2245 i 2354);

      7)     USUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z  2019  r. poz. 123);

      8)     eSklep– usługa świadczona w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu i Regulaminem eSklepu dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu;

      9)     Strony – Administrator Danych i Użytkownik;

      10)  Serwis – zestaw o zmiennym składzie usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu narzędzia informatycznego podłączonego do sieci Internet, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami innych usług świadczonych w Serwisie, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, takich jak m. in. usługa eSklepu;

      11)  Urządzenie końcowe - elektroniczne urządzenie, takie jak w szczególności zestaw komputerowy lub telefon komórkowy za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

      12)  Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu w tym jako Klient eSklepu.

II.           Zasady ogólne przetwarzania danych

   1.      Administrator Danych w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym prawo do samostanowienia Użytkowników o danych osobowych, które każdego z nich dotyczą. Celem Usługodawcy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwie dużej satysfakcji w korzystaniu z Serwisu i świadczonych w nim usług, przy możliwie najmniejszej ingerencji w jego sferę prywatności i tym celom służy przetwarzanie przez Administratora Danych danych osobowych, którego szczegółowe zasady zostały ujęte w niniejszym dokumencie.

   2.      Administrator Danych przetwarza w Serwisie dane przekazywane mu przez Użytkowników na podstawie Regulaminu Serwisu i regulaminów innych świadczonych w Serwisie usług, w tym Regulaminu eSklepu, będące, stosownie do ich charakterystyki, danymi osobowymi bądź też danymi nie mającymi takiego charakteru. Przetwarzane przez Administratora dane przekazane do Serwisu przez Użytkownika są bez względu na ich charakter zachowywane w poufności i zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie z wymienionymi Regulaminami i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

   3.      Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników do Serwisu jest spółka Beauty Brands Ecommerce sp. z o.o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760609, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, REGON: 381956358, NIP: 1231417982.

   4.      Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres mailowy [email protected] lub pisząc na adres korespondencyjny wskazany w pkt. II ust. 3. powyżej;

   5.      Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z polskimi przepisami wydanymi w związku z RODO, w tym  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administrator danych zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

   6.      W ramach swojej działalności Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

      1)     na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przetwarzania tych danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie (podstawa prawna art. 6 st. 1 lit. a RODO);

      2)     w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Użytkownikami oświadczenie usług w Serwisie oraz umów sprzedaży produktów w eSklepie, jak również dostawcami usług informatycznych służących utrzymaniu ruchu Serwisu i innymi podmiotami podejmującymi czynności w wykonaniu tych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      3)     w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej i związanych z dochodzeniem lub możliwością dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Administratora, Użytkownika lub osoby trzecie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

      4)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegające na marketingu oferowanych produktów i usług, także z wykorzystaniem mechanizmów powiadomień WebPush (bez konieczności pozyskiwania dodatkowych danych), a także ustalaniu, ochronie i dochodzeniu potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1it. f RODO);

      5)     w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w celu reklamy i promocji produktów spółki oferowanych przez eSklep prowadzony przez Beauty Brands Ecommerce sp. z o.o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola (podstawa prawna: art. 10 USUDE oraz art. 172 PT).

   7.      Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia przez Użytkownika Administratorowi takich danych lub żądanie ich usunięcia mogą uniemożliwić wykonanie przez Administratora usługi, dostarczenie Produktów lub nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. W tych przypadkach Użytkownik zobowiązany jest podać Administratorowi, działając we własnym interesie, niezbędne dane, a przy tym dane zgodne z prawdą, formalnie poprawne, kompletne i adekwatne do sytuacji. 

   8.      Każdemu Użytkownikowi przysługuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania/ poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9.      Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Danych jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   10.  Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż, odpowiednio, do czasu zrealizowania celów realizowanych przez Administratora jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, kiedy taka zgoda została udzielona.

   11.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez samego Administratora jak i mogą być przekazywane do odbiorców, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą nimi być w szczególności:

      1)     usługodawcy usług hostingowych t.j. przechowujący dane Serwisu i zapewniający utrzymanie go w ruchu;

      2)     dostawcy narzędzi służących do analizy ruchu w Serwisie, prowadzenia w nim działań marketingowych oraz wysyłki newslettera;

      3)     w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów przy użyciu eSklepu, w zależności, od wybranego przez Użytkownika modelu zakupu:

         ×         wybierani przez Użytkowników operatorzy usług pocztowych i kurierskich dostarczający zamówienia z eSklepu,

         ×         wybierani przez Użytkowników operatorzy systemów płatniczych,

         ×         podmioty realizujące wysyłkę wiadomości e-mail związanych z dostarczaniem Zamówień.

   12.  Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, nie będą też przekazywane do organizacji międzynarodowych.

   13.  Zachowania Użytkowników w Serwisie i ich preferencje zakupowe są badane  w  celu dostosowywania  ofert  usług i produktów dostępnych w Serwisie do rzeczywistych zmiennych w czasie potrzeb Użytkowników. Użytkownik, zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w Serwisie może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego danych.

   14.  Z Administratorem Danych można się skontaktować:

      1)     listownie na adres: Beauty Brands Ecommerce sp. z o.o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola;

      2)     e-mailem na adres: [email protected]

      3)     korzystając z formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

III.           Konto i Zakupy w eSklepie z użyciem Konta

   1.      Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Serwisu i Regulaminem eSklepu usługę Konta. Użytkownik zamawiający usługę przekazuje Administratorowi dokonując aktywacji bramki „Załóż konto” dane niezbędne do realizacji umów sprzedaży w eSklepie takie jak: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny. Dane te przetwarzane będą następnie do realizowania umów sprzedaży Użytkownikowi produktów w eSklepie, ich dostarczania do Użytkownika i dokonywania przez Strony rozliczeń z tego tytułu, w tym również wystawiania przez Administratora i dalszego przetwarzania związanych z tym dokumentów.

   2.      Użytkownik może dobrowolnie, zgodnie z własną świadomą, konkretną i jednoznaczną decyzją, zakładając Konto, lub w terminie późniejszym, przekazać na Konto, na zapytanie Administratora, dodatkowe dane takie jak w szczególności swoją datę urodzenia, informacje o atrybutach istotnych dla doboru produktów kosmetycznych, takich jak rodzaj cery, kolor włosów, kolor oczu, preferowane kolory ubrań, styl ubierania się dla umożliwienia Administratorowi doboru informacji handlowej mogącej w szczególności interesować Użytkownika i przesyłania jej Użytkownikowi i wyrazić zgodę, w rozumieniu art. 7 RODO, na wykorzystywanie wymienionych danych w tym celu.

   3.      Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę i samodzielnie usunąć z Konta niektóre dane lub zmienić je i zatwierdzić te zmiany aktywując polecenie „Zapisz zmiany”, z tym zastrzeżeniem, że  usunięcie z Konta jakkolwiek danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży w eSklepie, jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o usunięciu Konta.

   4.      Umowa o świadczenie usługi Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie za wypowiedzeniem w terminie 14 dni poprzez aktywację polecenia „Usuń konto” udostępnianego Klientowi na Koncie dostępnego po zalogowaniu na Konto, lub złożenie Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z usługi przy wykorzystaniu formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

IV.           Zakupy w eSklepie bez użycia Konta

   1.      Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie zakupów w eSklepie bez użycia Konta pod warunkiem, że Użytkownik przekaże Administratorowi dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży takie jak: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy.

   2.      Dane Użytkownika przekazane na warunkach opisanych w punkcie powyższym  będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z odrębnymi postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

V.           Newsletter

   3.      Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Serwisu usługę newsletter. Użytkownik zamawiający usługę:

      1)     przekazuje Administratorowi dokonując aktywacji bramki „Zapisz się do newslettera” swój adres email wyrażając tym samym zgodę na przesyłanie newslettera na podany adres email, albo

      2)     dobiera usługę newslettera aktywując dostęp do niej poprzez Konto przy posłużeniu się przechowywanym na Koncie adresem email.

   4.      Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się na końcu każdego z przesłanych wiadomości lub w skorzystaniu z usługi Konta świadczonej na podstawie Regulaminu eSklepu, odznaczając odpowiednie pole formularza i aktywując polecenie ”Zapisz”.

VI.           Inne usługi świadczone w Serwisie 

   1.      Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla potrzeb realizacji programów lojalnościowych, akcji konkursowych i innych podobnych form marketingu towarów i usług przeprowadzanych od czasu do czasu przez siebie samego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub we współpracy z innymi podmiotami, za poinformowaniem o nich Użytkowników zaproszeniem do wzięcia w nich udziału i wyrażeniem przez Użytkowników zgody na przetwarzanie w tym celu ich danych osobowych.

   2. Oferta kuponów rabatowych firmy Sovendus GmbH: W celu zestawienia dla Państwa aktualnie interesującej oferty kuponów rabatowych dokonujemy pseudonimizacji (Pseudonimizacja jest odwracalnym procesem, który jest przeprowadzany w celu ograniczenia możliwości identyfikacji danej osoby. W ramach tego procesu administrator danych osobowych ma za zadanie wyszczególnić dane, które pozwalają zidentyfikować daną osobą fizyczną, a następnie zastąpić je innymi danymi np. pseudonimem, czy numerem identyfikacyjnym.) i zaszyfrowania skrótu Państwa adresu e-mail oraz adresu IP, które następnie zostają przesłane do Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poddany pseudonimizacji skrót adresu e-mail służy do uwzględnienia możliwego sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych przez Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sovendus używa adresu IP wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i anonimizuje go po upływie siedmiu dni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, do celów rozliczeniowych, przesyłane do Sovendus zostają także: poddany pseudonimizacji numer i wartość zamówienia wraz z walutą, ID sesji, kod kuponu oraz znacznik czasu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrażają Państwo zgodę na skorzystanie z oferty kuponów rabatowych Sovendus, a z Państwa adresu e-mail nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, po kliknięciu na jedynie pod tym warunkiem wyświetlony baner kuponu rabatowego, zaszyfrowana płeć, imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail zostaną udostępnione przez partnera kooperacyjnego firmie Sovendus w celu przygotowania kuponu (art. 6 ust. 1 lit a, b, f RODO). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Sovendus, zapraszamy do lektury zestawionych przez nas informacji na temat internetowej ochrony danych dostępnych na stronie https://online.sovendus.com/pl/internetowa-ochrona-danych/

VII.          Cookies

   1.      Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych Użytkowników, w szczególności nie jest możliwe tą drogą przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub danych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis, w granicach dostępnych w tym zakresie możliwości technicznych, do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisanych wartościach innych danych.

   2.      Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

      1)     cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki, kiedy to zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia. Mechanizm  działania cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego;

      2)     cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie danej sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm działania cookies stałych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego.

   3.      Użytkownik może ograniczyć, a nawet wyłączyć możliwość wprowadzania plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku korzystanie z Serwisu w tym eSklepu będzie możliwe w zakresie pozostałym, poza funkcjonalnościami Serwisu i eSklepu, które ze swojej natury wymagają posłużenia się plikami cookies.

   4.      Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w następujących celach:

      1)     konfiguracji Serwisu - w szczególności dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika; optymalizacji wyświetlania tych stron pod kątem jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub miejsca zamieszkania, zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie, rozmiaru czcionki, ustawień strony itp.;

      2)     uwierzytelnienia i utrzymywania sesji Użytkownika w Serwisie - w szczególności utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

      3)     realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stron Serwisu - w szczególności dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu;

      4)     zapamiętania lokalizacji Użytkownika – dla zapewniania poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności dostosowania informacji dostarczanych Użytkownikowi z uwzględnieniem jego miejsca zamieszkania;

      5)     analiz i badań oraz audytu oglądalności – w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ciągłe ulepszanie architektury i zawartości Serwisu;

      6)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu– w szczególności dla zapewnienia, że pewne informacje są przetwarzane adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

   5.      Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia końcowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym wprowadzeniu cookies do urządzenia końcowego.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   6.      Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

VIII.          Postanowienia końcowe

   1.      Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.01.2024 r.

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny w magazynie.