Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego (eSklep), dostępnego pod adresem https://eveline.pl/, w tym w szczególności warunki składania zamówień na Produkty dostępne w eSklepie, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposoby i terminy uiszczania cen za te Produkty, uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

eSklep jest częścią internetowego Serwisu i w zakresie świadczonych w nim usług zastosowanie znajduje, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej Regulamin Serwisu dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

 I.          Definicje

   1.      Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

      1)     Adres dostawy – adres pocztowy miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym numer skrytki pocztowej lub dane identyfikacyjne automatycznego terminala pocztowego (tzw. paczkomatu) mogących służyć zgodnie z Regulaminem do odbioru Zamówień;

      2)     Cena Produktu – wartość produktu wyrażona w złotych polskich, z uwzględnieniem podatku VAT, bez uwzględnienia kosztów dodatkowych związanych z procesem zakupu, w tym opłat z tytułu dostawy Produktów;

      3)     Informacja o Zamówieniu – informacja o złożonym przez Klienta Zamówieniu zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w szczególności wykaz, liczbę sztuk, opis zamówionych Produktów i informacje o cenach Produktów;

      4)     Klient – Użytkownik Serwisu zamierzający nabyć i nabywający Produkty w eSklepie będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

      5)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usługi eSklepu i dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej kupna-sprzedaży Produktów nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

      6)     Konto – przechowywany w eSklepie zasób dostarczonych przez Klienta danych w szczególności danych o nim, o jego Zamówieniach, sposobach ich dostarczania i zapłaty za nie, umożliwiający i ułatwiający Klientowi korzystanie z eSklepu, przy czym składanie Zamówień i dokonywanie zakupów w eSklepie możliwe jest również bez posiadania Konta, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu;

      7)     Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres dostawy;

      8)     Koszt łączny Zamówienia - ponoszony przez Klienta koszt, na który składa się łączna cena zamówionych Produktów, ich koszt dostawy oraz koszty usług dodatkowych, np. ozdobnego pakowania, związany z Zamówieniem;

      9)     Koszyk – funkcjonalność eSklepu  umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych związanych z Zamówieniem, takich jak w szczególności rodzaj i ilość Produktów, dane do rozliczenia zakupu i dane dostawy;

      10)  Opinia o Produkcie – wyrażona przez Klienta, poprzez przypisanie Produktowi punktów w pewnej skali lub poprzez opis doświadczeń związanych z Produktem, ocena Produktu mogąca być przez Sprzedawcę rozpowszechniana zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu i eSklepu;

      11)  Produkty – produkty dostępne w eSklepie, które Klient może za pośrednictwem eSklepu oglądać i zapoznawać się z nimi, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

      12)  Regulamin – niniejszy Regulamin w tym odrębne dokumenty, do których Regulamin odsyła;

      13)  Serwis – zestaw o zmiennym składzie usług świadczonych przy użyciu narzędzia informatycznego podłączonego do sieci Internet, drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami innych usług świadczonych w Serwisie dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu innych obszarów sieci Internet, takich jak m. in. usługa eSklepu;

      14)  eSklep - świadczona przez Sprzedawcę usługa i jednocześnie narzędzie informatyczne podłączone do sieci Internet dostępne na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu dostępnych w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, za pośrednictwem którego Sprzedawca w szczególności umożliwia Klientom składanie zamówień na Produkty i dokonywanie zakupów Produktów;

      15)  Sprzedawca – prowadząca eSklep spółka Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. z siedzibą ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760609, kapitał zakładowy: 5000 zł, REGON: 381956358, NIP: 1231417982Strony – Sprzedawca i Klient;

      16)  Zamówienie - sporządzone przez Klienta na podstawie informacji zawartych w eSklepie i przesłane Sprzedawcy przy użyciu eSklepu oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i zawierające zestawienie Produktów, które Klient chce kupić przy użyciu eSklepu.

II.          Postanowienia ogólne

   1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z eSklepu, będącego szczególną usługą świadczoną w Serwisie. Korzystanie z usługi eSklepu podlega niniejszemu Regulaminowi, jak również ogólnym zasadom świadczenia usług w Serwisie określonym w Regulaminie Serwisu.

   2.      Materiały Serwisu takie jak m. in. nazwa Serwisu, ujawnione w nim znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej; zasady korzystania z nich określa rozdz. VI Regulaminu Serwisu.

   3.      Podjęcie korzystania z eSklepu oznacza każdorazowo wyrażenie przez Klienta zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie, jak również ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie określone w Regulaminie Serwisu.

   4.      Osoby korzystające z eSklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu oraz sporządzić ich wydruki.

   5.      Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień rozdz. XIII Regulaminu.

III.          Ogólne zasady i warunki techniczne świadczenia usług w eSklepie 

   1.      Klienci mogą korzystać z eSklepu jako usługi ogólnoinformacyjnej świadczonej w Serwisie, bez składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów, w szczególności zapoznawać się z Produktami za pośrednictwem eSklepu, zadawać pytania obsłudze eSklepu, a także tymczasowo, na czas trwania sesji z eSklepem zapisywać wybrane przez siebie Produkty w zakładce „Lista życzeń”. Warunki takiego korzystania określa Regulamin Serwisu.

   2.      Klienci mogą składać Zamówienia i dokonywać zakupów Produktów poprzez eSklep poprzez założenie Konta i powtarzalne wykorzystywanie przechowywanych na Koncie danych lub też bez zakładania Konta, w szczególności, jeżeli przewidują, że dokonywany przez nich zakup ma charakter jednorazowy. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest podać Sprzedawcy prawdziwe, poprawne, kompletne i adekwatne dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dokonania zakupu jak również potwierdzić, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.

   3.      Sprzedawca dokłada staranności w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazywanym przez Klienta do eSklepu informacjom, w tym danym osobowym, tak, aby uczynić korzystanie przez Klienta z eSklepu bezpiecznym, zwraca jednak uwagę, że każdy Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy danych wykorzystywanych przez niego w uzyskiwaniu dostępu do eSklepu (w szczególności odpowiednich nazw Klienta i haseł), a jakiekolwiek ujawnianie tych danych w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta i może umożliwić innym osobom wykorzystanie tych danych w sposób przez Klienta niepożądany.

   4.      Korzystanie z eSklepu w pełnym zakresie bezpieczeństwa korzystania, płynności zachodzących w Serwisie procesów przetwarzania danych i dokładności prezentacji jego elementów tekstowych i graficznych możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny, z których korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych określonych w rozdz. III Regulaminu Serwisu, a także posiadania adresu e-mail, a w przypadku Klientów korzystających z eSklepu i dokonujących zakupów z użyciem Konta także unikalnej nazwy Klienta oraz unikalnego hasła do Konta składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej małej i co najmniej jednej dużej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Sprzedawca zaleca, aby hasło to było zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni.

IV.          Konto Klienta

   1.      Sprzedawca świadczy Klientom usługę Konta polegającą na nieodpłatnym udostępnieniu Klientom na czas nie oznaczony narzędzi informatycznych i przestrzeni dyskowej funkcjonalnie powiązanych z Serwisem w celu umożliwienia każdemu Klientowi przechowywania jego danych osobowych i innych i korzystania z nich w związku z innymi usługami świadczonymi w Serwisie, w tym w celu składania Zamówień i dokonywania zakupów produktów w eSklepie.

   2.      Założenie Konta w eSklepie polega na wprowadzeniu przez Klienta w odpowiednie rubryki udostępnionego mu w tym celu formularza jego danych w tym imienia i nazwiska, pocztowych danych adresowych, adresu e-mail oraz podaniu unikalnej nazwy Klienta oraz hasła do Konta, które służyć będą następnie Klientowi do powtarzalnego uzyskiwania dostępu do Konta. Klient który założył Konto może złożyć Zamówienie będąc zalogowanym na swoje Konto, co polega na wprowadzeniu osobno nazwy i hasła do odpowiednich rubryk i aktywacji bramki logowania.

   3.      Umowa o świadczenie usługi Konta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie za wypowiedzeniem w terminie 14 dni poprzez aktywację polecenia „Usuń konto” udostępnianego Klientowi na Koncie dostępnego po zalogowaniu na Konto lub złożenie Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z usługi przy wykorzystaniu formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego tutaj: https://eveline.pl/kontakt 

   4.      Sprzedawca nie sprawdza prawdziwości, poprawności, czy adekwatności danych przekazywanych przez Klienta na Konto, w szczególności czy Klient jest tą osobą, za którą się podaje. Sprzedawca zastrzega jednak, w celu zapobiegania możliwym w tej sytuacji nadużyciom i zakłóceniom w działalności eSklepu, że:

      1)     Klient może posiadać tylko jedno Konto w eSklepie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji, że Klient posiada w eSklepie więcej niż jedno konto Sprzedawca może zażądać wskazania przez Klienta jednego z jego Kont i usunięcia pozostałych;

      2)     w przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji, że Klient nie jest osobą za którą się podaje, jak również informacji, że zamówienie zostało  złożone niezgodnie z prawem lub Regulaminem, zamówione Produkty zostały dostarczone osobie, która sobie tego nie życzyła, albo, że Zamawiający jest osobą nie mającą pełnej lub, w przypadkach prawem dopuszczalnych, ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Sprzedawca może wezwać Klienta do potwierdzenia jego tożsamości i złożenia wyjaśnień.

   5.      Po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Klienta zgodnie z punktem powyższym Sprzedawca może, opierając się na tych informacjach postąpić zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem, w szczególności może wypowiedzieć Klientowi ze skutkiem natychmiastowym umowę świadczenia usługi Konta, odmówić przyjmowania kolejnych Zamówień, jak również udostępnić dane Klienta osobom trzecim w celu dochodzenia roszczeń przez te osoby w stosunku do Klienta.

   6.      Sprzedawca może także wypowiedzieć Klientowi umowę świadczenia usługi Konta i odmówić przyjmowania kolejnych Zamówień, jeżeli Klient nie odpowiedział na wezwanie Sprzedawcy skierowane do niego dwukrotnie w odstępie co najmniej 3 dni na adres email Klienta, jak również w przypadku, gdy podane przez Klienta dane okazały się następnie niezgodne z prawdą.

   7.      Sprzedawca może z ważnych przyczyn, takich jako ograniczenie, zmiana lub wstrzymanie świadczenia usługi eSklepu lub nieużywanie Konta, rozumiane jako stwierdzony brak logowania do Konta w okresie minionych co najmniej 180 dni, wypowiedzieć Klientowi w terminie 14 dni umowę świadczenia usługi Konta.

V.          Składanie, zmiana i realizacja Zamówień

   1.      Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupów Produktów logując się do Konta i wykorzystując przechowywane tam dane albo wprowadzając do eSklepu dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów w celu ich jednorazowego wykorzystania.

   2.      Złożenie przez Klienta Zamówienia obejmuje:

      1)     wybór (zaznaczenie) Produktu dostępnego w eSklepie, którego zakupem Klient jest zainteresowany;

      2)     aktywację polecenia „Dodaj do koszyka” udostępnianego w eSklepie wraz z tym Produktem;

      3)     określenie liczby sztuk każdego zamawianego Produktu przy czym w braku odmiennej decyzji Klienta przyjmuje się domyślnie, że liczba ta jest „1”;

      4)     wybór miejsca dostawy Zamówienia i sposobu płatności;

      5)     wyrażenie przez Klienta zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Serwisu;

      6)     złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zakupu Zamówienia w połączeniu ze zobowiązaniem się Klienta do uiszczenia kosztów łącznych Zamówienia poprzez aktywację polecenia „Zamawiam i płacę”;

      7)     uiszczenie Sprzedawcy kosztów łącznych Zamówienia.

   3.      Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia o kolejnych krokach, jakie powinien podjąć w celu złożenia Zamówienia w tym sposobach zapłaty i wykonania dostawy Zamówienia. Polecenie „Zamawiam i płacę” udostępniane jest Klientowi wraz z wyświetlonymi na ekranie urządzenia końcowego wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia obejmującymi w szczególności dane zamawianych Produktów, ich ceny oraz koszt łączny Zamówienia, sposób zapłaty i sposób wykonania dostawy Zamówienia.

   4.      Wiadomość o złożonym Zamówieniu wysyłana jest na adres e-mail Klienta. Wiadomość ta stanowi wyłącznie potwierdzenie faktu, że Zamówienie zostało już przez Klienta skutecznie złożone, i że będzie realizowane odpowiednio do stanów magazynowych Sprzedawcy.

   5.      Informacje o Produktach prezentowane w eSklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a Klient składając Zamówienie składa Sprzedawcy ofertę kupna Produktów sformułowaną w oparciu o prezentowane w eSklepie informacje. Sprzedawca czyni starania, jednak nie gwarantuje, aby Produkty prezentowane w eSklepie jako dostępne do nabycia były dostępne na każdoczesne żądanie Klienta, jak również czyni starania, jednak nie gwarantuje, aby wykluczyć Produkty, których brak w eSklepie z możliwości złożenia Zamówienia i ich prezentacji w eSklepie jako dostępnych.

   6.      W przypadku, gdy w trakcie kompletacji Zamówienia okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Klienta jest przejściowo niedostępna w eSklepie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania jego zgody na dostarczenie mu tych Produktów w terminie późniejszym; Klient może wówczas zrezygnować z Zamówienia w całości lub wyrazić zgodę na dostarczenie mu niepełnego Zamówienia, zgadzając się na dostawę pozostałej części Zamówienia w późniejszym terminie. W braku oświadczenia Klienta złożonego Sprzedawcy w ciągu 24 godzin przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia w całości. Jeżeli wszystkie lub niektóre Produkty, na które Klient złożył Zamówienie okażą się trwale niedostępne w eSklepie, Zamówienie zostanie w całości lub w odpowiedniej części anulowane. W opisanych przypadkach Sprzedawca zwróci Klientowi odpowiednio cenę brakujących Produktów oraz koszt dostawy Zamówienia, lub koszt łączny dostawy Zamówienia, w tym również dokona zawczasu przerachowania kosztów dostawy Zamówienia stosownie do jego zmniejszonej wagi lub objętości.

   7.      Po skompletowaniu Zamówienia, stosownie do powyższych postanowień Regulaminu i jego wysłaniu do Klienta, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Informacja o wysyłce”. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i z chwilą, kiedy wiadomość ta zostaje przekazana do systemu pocztowego Klienta tak, że mógł on zapoznać się z jej treścią, umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Klientowi Zamówienia w sposób tu opisany, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.

   8.      Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie powyższym Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę kupna Produktów sformułowaną w oparciu o prezentowane w eSklepie informacje. Do chwili wysłania tej wiadomości, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o cofnięciu tej oferty.

   9.      Zamówienia dostarczane są, zgodnie z odrębnymi postanowieniami niniejszego Regulaminu do miejsc położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 VI.          Ceny, koszty i sposoby zapłaty za Zamówienia

   1.      Ceny Produktów prezentowane w eSklepie zawierają wszelkie podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast określonych w Regulaminie kosztów dodatkowych Zamówienia w tym kosztów dostawy.

   2.      Ceny Produktów podane są w złotych polskich.

   3.      Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Produktu ujawnionej jako cena produktu w koszyku, w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Informacja na temat kosztu łącznego Zamówienia i cen poszczególnych jego składników, sposobu dostawy i formy płatności prezentowana jest Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia.

   4.      Koszt łączny Zamówienia może zostać zmieniony w przypadku zmiany Zamówienia zgodnie z pkt V ust. 6. Regulaminu, tj. w sytuacji, kiedy Klient zaakceptował zakup jedynie części Zamówienia. Koszt łączny Zamówienia obejmuje w tej sytuacji łączną cenę Produktów pozostałej części Zamówienia, a także odpowiedni dla nich koszt dostawy.

   5.      Sprzedawca może, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, zmieniać ceny Produktów każdocześnie bez powiadamiania o tym Klientów, w tym również ustalać dla Produktów ceny promocyjne oraz ceny wyprzedaży. W szczególności Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy pomiędzy ceną ustaloną dla Produktu w Zamówieniu, a ceną Produktu obniżoną przez Sprzedawcę po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

   6.      W przypadku Produktów objętych promocją lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia w całości lub w części jest uzależniona od kolejności w jakiej Zamówienia są składane Sprzedawcy. Zasady sprzedaży promocyjnej organizowanej w eSklepie określa Regulamin Promocji dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

   7.      Koszty dostawy są podawane Klientowi przez Sprzedawcę w toku składania Zamówienia, a ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi Zamówienia.

   8.      Za Zamówienia Klient może płacić z góry na konto Sprzedawcy, płatnościami elektronicznymi w formie przelewów lub płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.

   9.      Zapłata za Zamówienie za pośrednictwem serwisu PayU, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń ze spółką PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, będącą operatorem serwisu PayU. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.

   10.  Zapłata za Zamówienie przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayU, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń ze spółką PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu będącą operatorem serwisu PayU

   11.  W przypadku zapłaty za Zamówienie przelewem elektronicznym lub przy użyciu karty płatniczej realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 1 godziny od chwili aktywacji przez Klienta polecenia „Zamawiam i płacę”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą w wysokości kosztu łącznego Zamówienia. Za datę dokonania płatności uznawana jest chwila, w której rachunek bankowy Sprzedawcy zostaje uznany kwotą kosztu łącznego Zamówienia.

   12.  Sprzedawca dostarcza Klientowi wraz z Zamówieniem dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub, na wniosek Klienta złożony wraz z Zamówieniem albo w terminie 3 miesięcy od daty wysyłki zamówienia, fakturę VAT. Sprzedawca dostarcza również Klientowi będącemu Konsumentem wzór formularza odstąpienia od umowy.

   13.  Sprzedawca oświadcza, a Klient akceptuje, że w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrotu przez niego towaru i zlecenia przez Klienta Sprzedawcy zwrotu środków pieniężnych, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą na zwróconą kwotę wyłącznie w postaci elektronicznej i przesyła ją na adres e-mail Klienta, jak również, że w przypadku stwierdzenia błędu w fakturze Sprzedawca wystawia i przesyła Klientowi fakturę korygującą ze wskazaniem zaistniałej nieprawidłowości.

VII.          Dostarczanie Zamówień

   1.      Zamówienia są dostarczane do miejsc wskazanych przez Klienta zgodnie z Regulaminem i nie mogą być odbierane od Sprzedawcy osobiście przez Klienta bądź osobę działającą w jego imieniu.

   2.      Zamówienia są dostarczane do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   3.      Zamówienia są przez Sprzedawcę kompletowane i pakowane dla potrzeb ich dostarczenia do Klienta, zgodnie z regulaminami świadczenia usług pocztowych i kurierskich. Zamówienia mogą być dostarczane Klientom przy użyciu następujących usług pocztowych lub kurierskich

      1)     przesyłka kurierska InPost;

      2)     paczkomaty InPost;

      3)     Orlen Paczka;

      4)     DPD Pickup - punkty odbioru paczek;

      5)     przesyłka kurierska DPD.

Sprzedawca zastrzega, że nie jest usługodawcą wymienionych usług i że mogą one okazać się czasowo lub trwale niedostępne jak również, że korzystanie z nich może podlegać ograniczeniom wymiarowym, wagowym lub podobnym określonym przez ich usługodawców. Sprzedawca dołoży starań, aby poinformować Klienta o tych ograniczeniach przed złożeniem Zamówienia.

   4.      Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia o terminie jego najbliższej po złożeniu Zamówienia wysyłki i terminie zakładanego przez usługodawcę usług pocztowych lub kurierskich dostarczenia Zamówienia do miejsca docelowego stanowiącym określoną liczbę dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   5.      W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi, w najszerszym wynikającym z przepisów prawa zakresie, odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.

   6.      Dostarczenie Zamówienia do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia .

   7.      Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Zamówienia. Sprzedawca zaleca Klientom przy odbiorze Zamówienia sprawdzenie, czy przesyłka z Zamówieniem nie doznała w czasie przewozu ubytku lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzonych ubytków lub uszkodzeń, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu stwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu zgodności przesyłki z Zamówieniem, a razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń, Klient wraz z kurierem powinien sporządzić protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

   8.      Produkty dostarczane są w standardowych opakowaniach Sprzedawcy. Całkowita waga Produktów jednego Zamówienia nie może przekroczyć 20 kg. Produkty mogą być dodatkowo pakowane w wykonaniu odrębnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, zwłaszcza jako paczki podarunkowe, zgodnie z opisem usług tego rodzaju.

   9.      Klient zobowiązany jest odebrać Zamówienie bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia w określonym dla niego terminie, Zamówienie zostanie zwrócone Sprzedawcy, a Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia. Odstępując od umowy sprzedaży Sprzedawca oświadcza o tym Klientowi i dokonuje zwrotu łącznej ceny Produktów na podany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

VIII.          Rezygnacja z Zamówienia i odstąpienie od umowy

   1.      W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z pkt V ust. 6. Regulaminu lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że wszystkie lub niektóre Produkty, na które Klient złożył Zamówienie okażą się trwale niedostępne w eSklepie, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci mu odpowiednio cenę brakujących Produktów oraz koszt dostawy Zamówienia, lub koszt łączny dostawy Zamówienia, w tym również dokona zawczasu przerachowania kosztu dostawy Zamówienia stosownie do jego zmniejszonej wagi lub objętości. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

   2.      Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Odstępując od umowy Konsument wysyła Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu sporządzone na formularzu dostarczanym mu jako druk wraz z Zamówieniem i dostępnym w formie pliku PDF w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Reklamacje i zwroty” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać również złożone przez Konsumenta bez posłużenia się wymienionym formularzem, z podaniem wyszczególnionych w formularzu danych.

   3.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszt łączny Zamówienia, z tym, że koszt dostawy zwracany jest w kwocie odpowiadającej aktualnemu w dacie złożenia Zamówienia kosztowi podstawowej (najmniejszej wymiarowo i wagowo) przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

   4.      Sprzedawca dokona zwrotu kosztu łącznego Zamówienia zgodnie z punktem powyższym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Sprzedawcy wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu do chwili wpływu do Sprzedawcy Produktów będących przedmiotem zwrotu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   5.      Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana w Produktach była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów takie jak koszty opakowania Produktów i koszty usługi pocztowej lub przewozowej dostarczenia Produktów do Sprzedawcy.

   6.      Zgodnie z prawem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W związku z tym Sprzedawca stwierdza, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w tym Konsumentowi, w szczególności w odniesieniu do produktów następujących: szminki  , korektory cery, kredki do oczu, pudry do twarzy z aplikatorami i inne produkty kosmetyczne z aplikatorami. Sprzedawca może w miarę możliwości dostarczyć Klientowi wraz z Produktem tester lub próbkę tego Produktu tak, aby Klient mógł się zapoznać z Produktem bez naruszania jego opakowania głównego.

IX.          Reklamacje

   1.      Sprzedawca podejmuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych i jakości odpowiedniej do celu, jakiemu ma służyć dany Produkt. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, w tym usług serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.

   2.      Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie przepisy art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. W reklamacji Klient powinien podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane.

   3.      Reklamacje związane z funkcjonowaniem eSklepu, Zamówieniami i zakupami Produktów Klient może składać na adres: [email protected]

   4.      W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

   5.      Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do ceny, jaką Klient zapłacił za poddany reklamacji Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Produkt wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena Produktu. Wybór sposobu załatwienia reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, ciąży na Kliencie.

   6.      Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili jej wpływu do Sprzedawcy. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych w ocenie Sprzedawcy, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, do rozpatrzenia reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

   7.      Sprzedawca informuje, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywny i wielojęzyczny (jest dostępna we wszystkich językach UE) serwis internetowy z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

X.          Opinie o Produktach

   1.      Użytkownik, który posiada Konto, dokonał zakupu Produktu i skorzystał z niego osobiście może w przeznaczonej do tego zakładce Produktu zamieścić swoją opinię na temat Produktu.

   2.      Opinia o produkcie stanowi przypisanie Produktowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub także opis doświadczeń Klienta związanych z Produktem. Opinia nie może być dłuższa niż 2000 znaków (wliczając w to odstępy między znakami).

   3.      Sprzedawca publikuje opinie o Produktach na kartach Produktów po uprzednim sprawdzeniu, czy odpowiadają one zasadom niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii o Produkcie, która okazała się nie spełniać zasad niniejszego Regulaminu już po jej publikacji. Opinia opublikowana przez Sprzedawcę nie może być przez Użytkownika zmieniona lub usunięta.

   4.      Zabronione jest zamieszczanie w Opiniach:

      1)     danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;

      2)     danych osobistych Użytkownika lub innych osób lub danych sprawiających wrażenie, że są danymi osobistymi lub danych teleadresowych, w tym odnośników (linków) do innych do innych obszarów sieci Internet;

      3)     treści reklamowych, promocyjnych, wyborczych jak również zawierających odniesienia do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej.

   5.      Użytkownik zamieszczając opinię składa jednocześnie oświadczenie, że jest jej autorem w ogólnym rozumieniu (sam napisał opinię) i w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Sprzedawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z zamieszczoną opinią.

   6.      Jeżeli dana opinia o Produkcie nie stanowi utworu w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa zamieszczenie przez Użytkownika tej opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy zgody na korzystanie z opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez:

      1)     rozpowszechnianie opinii w sieci Internet, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w eSklepie;

      2)     ujawnianie nazwy Użytkownika jako autora opinii.

   7.      Jeżeli dana opinia stanowi utwór w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, zamieszczenie przez Użytkownika tej opinii oznacza udzielenie przez Użytkownika na rzecz Sprzedawcy niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia na dwa lata naprzód na koniec roku kalendarzowego), bez ograniczeń terytorialnych, z możliwością udzielania dalszych licencji, na korzystanie z opinii poprzez:

      1)     rozpowszechnianie opinii w sieci Internet, w tym w szczególności poprzez opublikowanie jej w eSklepie;

      2)     ujawnianie nazwy Użytkownika jako autora opinii.

   8.      W przypadku, o którym mowa w punkcie powyższym Użytkownik upoważnia również Sprzedawcę do rozpowszechniania opinii w zakresie określonym Regulaminem bez wskazywania autora opinii i decydowania o pierwszym udostępnieniu opinii publiczności oraz zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z opinii, o ile sposób ten nie wykracza po zakres określony w niniejszym Regulaminie.

XI.          Polityka prywatności

   1.      Dane w tym dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w sposób opisany w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Polityka prywatności” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

   2.      Usługodawca niniejszym informuje Użytkowników, że w procesie korzystania przez nich z Serwisu i świadczonych w nim usług w tym usługi eSklepu wykorzystuje pliki cookies, w sposób opisany w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Polityka prywatności” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu.

XII.          Odpowiedzialność

   1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

   2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktów z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta. Sprzedawca informuje, że Produkty dostępne w eSklepie, w szczególności produkty kosmetyczne są, zgodnie z towarzyszącymi im informacjami, produktami mogącymi być szczególnie skuteczne w określonych zastosowaniach, w szczególności w pielęgnacji określonych części ciała lub części ciała o określonych właściwościach, są to jednak produkty standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie, stąd skuteczność ich stosowania może różnić się w indywidualnych przypadkach.

   3.      W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania lub przerwy w dostępności eSklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niezgodnością sprzętową lub informatyczną eSklepu z  urządzeniem końcowym lub systemem teleinformatycznym, z których korzysta Klient.

   4.      W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwerów pocztowych służących do przesyłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, funkcjonowanie adresów e-mail Klientów, funkcjonowanie urządzeń końcowych Klienta i stosowanego przez Klienta oprogramowania w tym oprogramowania antyspamowego, jak również czasowe zawieszenie dostępności eSklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z jego rozbudową lub modernizacją;

   5.      O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

   6.      Klient w korzystaniu z eSklepu zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie eSklepu, w szczególności używania w odniesieniu do eSklepu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń, jak również przekazywania do eSklepu danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub danych osobowych innych niż te, które go dotyczą.

XIII.          Postanowienia końcowe

   1.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się w przyszłości niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy Sprzedawcy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku Strony podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Regulaminu niekompletnego lub nieskutecznego postanowieniem prawnie skutecznym możliwie ściśle odpowiadającym celowi zakwestionowanego postanowienia Regulaminu

   2.      Właściwym dla niniejszego Regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

   3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, powinien aktywować polecenie „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w eSklepie.

   4.      Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 12.01.2024 r.

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny w magazynie.