REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Black Beauty Days. Zamień swoje zakupy w niezapominaną przygodę”

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Black Beauty Days. Zamień swoje zakupy w niezapominaną przygodę” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Wyłącznym organizatorem oraz uprawnionym i zobowiązanym z tytułu przeprowadzenia konkursu pt. " Konkurs Black Beauty Days. Zamień swoje zakupy w niezapominaną przygodę!” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka pod firmą Beauty Brands Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Żytnia 19, NIP 1251586587, REGON: 142738307, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://eveline.pl/ 

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zalogowanie się na swoje konto lub zarejestrowanie go na eveline.pl. 
 2. Zakup minimum 3 lub więcej produktów, w tym co najmniej 1 z kategorii PIELĘGNACJA na eveline.pl jako zalogowany Klient. 
 3. Pozostawienie opinii o produkcie z kategorii PIELĘGNACJA na jego stronie produktowej na eveline.pl. 
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu >>TUTAJ<< 
 5. W konkursie mogą wziąć udział tylko użytkownicy posiadający konto w sklepie eveline.pl. 
 6. Każde zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu poddawane jest następującym czynnościom materialno–technicznym: 
   1. moderacja zgłaszającej się osoby, pod którym to pojęciem rozumie się sprawdzenie poprawności danych zgłoszonej osoby i zadania pod kątem: rzetelności zgłoszenia, prawdziwości zgłoszenia,
   2. zgodności z zadaniem konkursowym, z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią niniejszego regulaminu; 
 7. weryfikacji czy zgłoszenie zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz przewidziane dla zadania konkursowego określone w § 2 Regulaminu.  
 8. Moderacja prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku i trwa nie dłużej niż 24 godziny od chwili prawidłowego dodania zgłoszenia. 
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
 10. Każdy Zgłaszający może w ramach uczestnictwa w Konkursie zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych, z zastrzeżeniem, że na jedno zamówienie przypada tylko jedno zgłoszenie.  
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które nie spełniają warunków Konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie Uczestnika polega na dodaniu ciekawej i kreatywnej opinii nt. jednego z produktów z kategorii PIELĘGNACJA: https://eveline.pl/pielegnacja  

 

§ 4 Czas i miejsce trwania Konkursu 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.11.2023 r. i trwa do 30.11.2023 r. włącznie.  
 2. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.  
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 5 Ocena 

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje specjalnie powołane w tym celu Jury.  
 2. Jury dokona wyboru najciekawszych zdaniem jury zgłoszeń konkursowych, biorąc pod uwagę w szczególności kreatywność zgłoszenia konkursowego.  
 3. Przy wyborze zwycięzców Jury będzie się kierować własnym uznaniem.  
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Obrady Jury są tajne.  
 5. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym regulaminem lub nadużycie prawa do udziału w Konkursie.  

 

§ 6 Nagrody 

 1. W dniach rozstrzygnięcia konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń Jury dokona wyboru:  
  1. 1 zgłoszenia konkursowego, za które przyznana zostanie nagroda w postaci vouchera na wakacje.pl o wartości 10 000 zł brutto. 
  2. 1 zgłoszenia konkursowego, za które zostanie przyznana nagroda w postaci laptopa Apple Macbook Air 13" o wartości 5 999 zł brutto
  3. 1 zgłoszenia konkursowego, za które zostanie przyznana nagroda w postaci telefonu iPhone 15 o wartości 4 699 zł brutto. 
  4. 1 zgłoszenia konkursowego, za które zostanie przyznana nagroda w postaci torebki Polene Paris o wartości 430 € brutto. 
  5. 5 zgłoszeń konkursowych, za które zostanie przyznana nagroda w postaci kubka Stanley Cup o wartości 49,95 € brutto.  
  6. 10 zgłoszeń konkursowych, za które zostanie przyznana nagroda w postaci paczki-niespodzianki z kosmetykami Eveline Cosmetics o wartości 932,14 zł brutto. 
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15.12.2023 r. i zostanie ogłoszone na profilu marki Eveline Cosmetics na stronie Facebook.com. W ciągu 2. dni roboczych Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami, aby ustalić adres do wysyłki nagród.  
 3.  Przekazanie Nagród odbędzie się kurierem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w ust. 4 poniżej.  
 4. Warunkiem przesłania przez Organizatora Nagród jest podanie (po uprzednim wystąpieniu o ich udostępnienie przez Organizatora) następujących danych osobowych: 
  1. imienia i nazwiska Zwycięzcy;  
  2. adresu e-mail;  
  3. adresu zamieszkania Zwycięzcy;  
  4. właściwego miejscowo dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego;  
  5. numeru PESEL Zwycięzcy (dotyczy obywateli polskich);  
  6. numeru telefonu kontaktowego do Zwycięzcy 
 5. Zwycięzcy, którzy w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, nie prześlą do Organizatora danych, o których mowa w ust. 4, bezpowrotnie tracą prawo do Nagrody.  
 6. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców przechodzą na własność Organizatora i pozostają wyłącznie do jego dyspozycji. Nagród przewidzianych w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody.  
 7. Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Zwycięzca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.  
 8. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.  

 

§ 7 Prawa autorskie 

 1. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie jednocześnie udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej do prac wykonanych w ramach Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
  2.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);  
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku, o ile wizerunek jest elementem pracy konkursowej) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych www.eveline.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych przez Organizatora i jednocześnie fundatora nagród, tj. Beauty Brands Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Żytnia 19, NIP 1251586587, REGON: 142738307.  
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Beauty Brands Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Żytnia 19, NIP 1251586587, REGON: 142738307.  
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych fundatorowi nagród wskazanemu w ust. 1 powyżej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w Konkursie i otrzymania Nagrody.  
 5. Uczestnikowi oraz Zgłaszającemu przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.  

 

§ 9 Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 

 1.  Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie podczas lub w związku z Konkursem jakichkolwiek utworów bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub wykorzystanie wizerunku osób trzecich lub ich oznaczenie na profilu Uczestnika bez ich zgody.  
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.  
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności, jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.  
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.  
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy Nagród.  

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.  
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 7 (Prawa autorskie).  
 3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  
 4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.  
 5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator Konkursu w żaden sposób nie zachęca, nie ułatwia ani nie nakłania potencjalnych Uczestników lub Uczestników Konkursu do brania udziału w grach hazardowych, grach na automatach poza kasynem lub zaciągania zobowiązań z innej gry lub z zakładu, chyba że gra lub zakład są prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego.  
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919 – 921 oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 7. Serwis Facebook, Instagram, Tiktok oraz YouTube nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników w związku z prowadzonym Konkursem.  
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube ani z nim związany.  

Zapisz się, aby otrzymać powiadomienie, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny w magazynie.